cat | cast

Assessorament, gestió i assistència a l’empresa, tant en la seva constitució o extinció, com en la seva activitat quotidiana, així com en les operacions societàries i acords socials adoptats.

Principals tràmits i gestions

  • Constitució de Societats; Societats Limitades, Societats Limitades Laborals, Societats Limitades Professionals, Societats Cooperatives...
  • Modificació, reestructuració (fusions, escissions, compravenda de participacions socials) i dissolució de Societats
  • Estatuts Socials: modificació de l’objecte social, denominació i domicili social, revocacions, renúncies i nomenaments dels càrrecs d’administració
  • Assessorament i redacció d’actes de Junta General ordinària o extraordinària de socis
  • Legalització de llibres d’actes i de socis davant el Registre Mercantil
  • Entitats en Atribució de Rendes (SCP,CB); constitució, modificacions estatutàries i dissolució
  • Contractes civils i mercantils; compravenda, arres, opció de compra, préstec, permuta, arrendament, traspassos, etc...

Tècnic Tributari   Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Nota legal | Disseny web Avellana Digital